Chèn Code Vào Trước Và Sau Nội Dung Bài Viết

Bài hôm nay chúng ta sẽ  chèn thêm code vào trước và sau nội dùng bài viết… Chỉ là đoạn code nhỏ thôi nhưng thực sự nó rất cần thiết và hữu ích.

Chức Năng Chính

  • Chèn quảng cáo vào trước sau nội dung bài viết
  • Chèn Bình chọn (Votes) vào trước sau nội dùng bài viết
  • ……

Chèn Code Vào Trước Sau Nội Dung

Để chèn được code vào trước sau nội dung bài viết ta dùng add_filter và bộ lọc (hooks) là the_content. Bạn hãy chèn đoạn code sau vào file functions.php

CODE: 

add_filter( 'the_content', 'add_something_to_content_filter', 10 );// 10 và thứ tự xuất hiện
 
function add_something_to_content_filter( $content ) {
 
$original_content = $content ; // Nội dung bài viết
$add_before_content = ' 


<div style="border: 1px solid red; padding: 10px;">Nội dung được chèn vào trước nội dung bài viết</div> ' ;//Nội dung bạn muốn chèn vào trước
$add_after_content = ' 


<div style="border: 1px solid green; padding: 10px;">Nội dung được chèn vào sau nội dung bài viết</div> ' ;//Nội dung bạn muốn chèn vào sau
$content = $add_before_content . $original_content . $add_after_content ;
 
// trả về giá trị $content.
return $content;
}

Mở rộng

Bạn có thể truyền tham số của bài viết vào bằng cách thêm global $post, $posts; Ví dụ sau sẽ lấy thêm ID của bài viết. Bạn cũng chèn code sau vào file functions.php nhé

function the_content_replacer($content)
{
global $post, $posts;
$content .= "\n


<div>text here $post->ID</div>";
return $content;
}
add_filter('the_content', 'the_content_replacer',20);

Chúc các bạn thành công ^^